phải (4)

Lao động xuất cảnh

3bJ8ncmK

Cơ khí

May

May công nghiệp

che bien nam

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử Nhật Bản

Lắp ráp linh kiện điện tử

 

Ngày 10/10/2013, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa đã ký Thông tư số 21/2013/TT/BLĐTBXH quy địn về mức trần tiền ký quỹ và các thị trường lao động mà Công ty Xuất khẩu lao động được phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Ban đi làm việc có thời hạn ở nưới ngoài được phép thỏa thuận ký quỹ với người lao động tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, các Công ty Xuất khẩu lao động và người lao động thỏa thuận về việc ký quỹ theo từng ngành, từng nghề, tùy theo nước tiếp nhận lao động với mức tiền ký quỹ không được vượt quá mức trần tiền ký quỹ ( Kèm theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo thông tư).

Bắt đầu áp dụng tiền ký quỹ hoàn thành hợp đồng đối với chương trình Thực tập sinh Nhật Bản.

Ngày 10/10/2013, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa đã ký Thông tư số 21/2013/TT/BLĐTBXH quy địn về mức trần tiền ký quỹ và các thị trường lao động mà Công ty Xuất khẩu lao động được phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Ban đi làm việc có thời hạn ở nưới ngoài được phép thỏa thuận ký quỹ với người lao động tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, các Công ty Xuất khẩu lao động và người lao động thỏa thuận về việc ký quỹ theo từng ngành, từng nghề, tùy theo nước tiếp nhận lao động với mức tiền ký quỹ không được vượt quá mức trần tiền ký quỹ ( Kèm theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo thông tư).

Ky Hop dong

Ký hợp đồng chống trốn

Bên cạnh đó, trong Thông tư này cũng nói rõ quy định về việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cũng như chế độ báo cáo về tình hình thực hiện, sử dụng và quản lý tiền này đối với các Công ty Xuất khẩu lao động.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Bài viết liên quan