Lao động xuất cảnh

Cơ khí

May công nghiệp

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử

 
 

肩身(かたみ)がせまい     Kiến thức nông cạn

 

 

腰(こし)が低(ひく)い        Thấy người sang bắt quàng làm họ

耳(みみ)が痛(いた)い           Đau đầu chói tai  

 

良薬口(りょうやくぐち)に苦(にが)し              Sướng trước khổ sau 
 
              
 面(つら)の皮(かわ)が厚(あつ)い             Da mặt dày

 

 

               腕(うで)をみがく        Muốn giói phải học 

 

 

Bài viết liên quan